Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9 zarząd powiatu prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom własne
2 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10 zarząd powiatu przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego własne
3 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 11 zarząd powiatu wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających własne
4 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 12 zarząd powiatu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników własne
5 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 16 zarząd powiatu utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów własne
6 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 17 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości własne
7 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 18 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości innych niż pod pasy drogowe dróg publicznych, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa własne
8 Ustawa o drogach publicznych 22 1 x x zarząd dróg powiatowych sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu w pasie drogowym własne
9 Ustawa o drogach publicznych 22 2 x x zarząd dróg powiatowych prawo oddawania gruntów znajdujących się w pasie drogi, będących w stałym zarządzie zarządu dróg powiatowych, w najem, dzierżawę, użyczenie cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu własne
10 Ustawa o drogach publicznych 22 3 x x zarząd dróg powiatowych w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. własne
11 Ustawa o drogach publicznych 25 1 x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli droga powiatowa jest drogą wyższej kategorii własne
12 Ustawa o drogach publicznych 25 2 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli z inicjatywą wystapił powiat własne
13 Ustawa o drogach publicznych 25 4 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przbudowy skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z drogą powiatową, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli powiat wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania własne
14 Ustawa o drogach publicznych 26 x x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami) własne
15 Ustawa o drogach publicznych 29 2 x x zarząd powiatu przebudowa zjazdów w przypadku, budowy lub przebudowy drogi powiatowej własne
16 Ustawa o drogach publicznych 40 8 x x rada powiatu określenie dla dróg powiatowych, wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego własne
17 Ustawa o drogach publicznych 40 3 x x zarząd powiatu pobieranie opłat za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej własne
18 Ustawa o drogach publicznych 40 11 x x zarząd powiatu ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej własne
19 Ustawa o drogach publicznych 40 12 x x zarząd powiatu wymierzenie kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej bez zezwolenia własne
20 Ustawa o drogach publicznych 13d 5 x x rada powiatu wprowadzenie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
21 Ustawa o drogach publicznych 13d 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
22 Ustawa o drogach publicznych 13d 9 x x rada powiatu możliwość wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych oraz określenie sposobu ogłaszania wysokości opłaty własne
23 Ustawa o drogach publicznych 13d 10 x x zarząd dróg powiatowych/zarzadza drogi pobór opłat za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych własne
24 Ustawa o drogach publicznych 13e 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
25 Ustawa o drogach publicznych 13e 9 x x rada powiatu wprowadzając dla przepraw promowych opłaty za przejazd określa się sposób ogłaszania tej opłaty, określa się sposób pobierania tej opłaty, można wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczłtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg własne
26 Ustawa o drogach publicznych 29a 1 x 1 zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za wybudowania lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia lub o większej powierzchni niż zatwierdzona własne
27 Ustawa o drogach publicznych 29a 2 x x zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu własne
28 Ustawa o drogach publicznych 2a 2 x x ogólna kompetencja uprawnienia właścicielskie do dróg powiatowych własne
29 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x starosta organ reprezentujący skarb państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami zlecone
30 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x zarząd powiatu organ reprezentujący powiat w sprawach gospodarowania nieruchomościami własne
31 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x starosta dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność Skarbu Państwa zlecone za zgodą wojewody
32 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x zarząd powiatu dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność powiatu własne za zgodą rady pwoaitu
33 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 14 5 x x rada powiatu wyrażenie zgody za sprzedaż nieruchomosci stanowiacej włsaność powiatu Skarbowi Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego po cenie niższej niż rynkowa, na nieodpłatne obciążenie organioczonymi prawami rzeczowymi na rzecz tych podmiotów, zamiany nieruchomości z tymi podmiotami bez obowiazku dokonywania dopłat, oraz zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności i na odwrót
34 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 22 2 x x rada powiatu odstapienie od odwołania darowizny nieruchomosci powiatowej darowanej gminie wrazie jej niewykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe czy rrealizację zawiąznych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej własne
35 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 1 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; zlecone
36 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 2 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zapewnianie wyceny tych nieruchomości zlecone
37 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa sporządzanie planu wykorzystania zasobu zlecone
38 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 4 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zlecone
39 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 5 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności zlecone
40 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 6 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego zlecone
41 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa nabywanie lub zbywanie za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu zlecone
42 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7a starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; " zlecone
43 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 8 starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. " zlecone
44 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 9 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej zlecone
45 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1a x x starosta sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazywanie go wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy zlecone
46 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne
47 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne
48 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 3 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu zwolenienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. własne
49 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 4 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony własne
50 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości zlecone
51 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości własne
52 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddawanie nieruchomości w trwały zarząd zlecone
53 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu oddawanie nieruchomości w trwały zarząd własne
54 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu zlecone
55 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu własne
56 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi zlecone
57 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi własne
58 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 54 2 x x starosta wykonując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej jednostki organizacyjnej, oddanie tej jednostce nieruchomości w trwały zarząd w drodze decyzji. zlecone
59 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 56 X X X zarząd powiatu przy tworzeniu lub powoływaniu powiatowych osób prawnych lub powiatowych ednostek organizacyjnych, wyposażenie tych osób lub jednostek w nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości. własne
60 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej zlecone
61 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej zlecone
62 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej własne
63 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej własne
64 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1b x x rada powiatu określenie szczegółowych warunków udzielenia bonifikaty i wysokosci stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości własne
65 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne za zgodą wojewody
66 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone na podstawie zarządzenia wojewody
67 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości powiatu żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone
68 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne na podstawie uchwały rady powiatu
69 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne
70 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone za zgodą rady powiatu
71 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zlecone
72 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego własne
73 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 76 1 x x rada powiatu podwyższenie procentowej stawki opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego za nieruchomosci gruntowe własne
74 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zlecone
75 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego własne
76 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zlecone za zgodą wojewody
77 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu własne za zgodą rady powiatu
78 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu zlecone
79 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu własne
80 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 86 x x x rada powiatu podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu własne
81 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd zlecone
82 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd własne
83 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych zlecone
84 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych własne
85 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 112 4 x x starosta prowadzenie spraw o wywłaszczanie zlecone
86 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 114 1 x x starosta prowadzenie rokowań poprzedzajacych wszczecie sprawy w sprawie wywłaszczenia zlecone
87 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 123 1 x x zarząd powiatu złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej po zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nastąpiło na rzecz powiatu
88 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124 1 x x starosta ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone
89 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 125 x x x starosta ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone
90 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 126 1 x x starosta w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. zlecone
91 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 129 1 x x starosta przyznanie odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zlecone
92 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 142 1 x x starosta orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej , oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu zlecone
93 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 156 1a x x ogólna kompetencja organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. zlecone
94 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124b 1 x x starosta zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. zlecone
95 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu gospodarowanie pwoiatowym zasobem nieruchomości własne
96 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości własne
97 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zapewnianie wyceny tych nieruchomości własne
98 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych porządzanie planu wykorzystania zasobu własne
99 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własne
100 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności własne
101 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych współpraca z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z jednostkami samorządu terytorialnego własne
102 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych nabywanie lub zbywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu własne
103 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, własne
104 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu "w odniesieniu do nieruchomości powiatu podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. " własne
105 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości powiatowych oraz o wpis w księdze wieczystej własne
106 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych dla nieruchomosci powiatowych własne
107 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu wyposażenie nieruchomosci w niezbędne urządzania infrastruktury technicznej własne
108 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x starosta udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. zlecone za zgodą wojewody
109 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x zarząd powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości powiatu, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. własne za zgodą rady powiatu
110 Ustawa o lasach 36 2 x x starosta przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zlecone
111 Ustawa o lasach 38a 2 x x starosta ustanowienie trwałego zarządu, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, przeznaczonych na drogi krajowe. zlecone
112 Ustawa o muzeach 5 4 x pkt 1-3 kompetencja ogólna zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, sprawowanie nadzoru nad muzeum własne
113 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 26 1 x x ogólna kompetencja w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność powiatu, nałożenie na nabywcę lub dzierżawcę obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku własne
114 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 71 2 x x ogólna kompetencja sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny własne
115 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 72 x x x ogólna kompetencja finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych powiatowi własne
116 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 81 1 x x rada powiatu udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru własne
117 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 19b x x x ogólna kompetencja uczestniczenie w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej własne
118 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 14 1 x x ogólna kompetencja wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej własne
119 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 50 1 x 1 ogólna kompetencja prawo do pobierania opłat w związku z realizacją usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego własne
120 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 51 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojej właściwości własne
121 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 6 x x ogólna kompetencja Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.
122 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 2a x x ogólna kompetencja dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej własne
123 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 3 x x rada powiatu podział środków z PFRON własne
124 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów własne
125 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 4 rada powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej własne
126 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 5 rada powiatu uchwalanie budżetu powiatu własne
127 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 6 rada powiatu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu własne
128 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 7 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami własne
129 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu, własne
130 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu własne
131 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów własne
132 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym własne
133 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu "podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, " własne
134 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich, własne
135 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, własne
136 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, własne
137 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek własne
138 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9 rada powiatu określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania własne
139 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 3 zarząd powiatu gospodarowanie mieniem powiatu własne
140 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 4 zarząd powiatu wykonywanie budżetu powiatu własne
141 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 1 zarząd powiatu zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne
142 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 2 zarząd powiatu emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne
143 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 3 zarząd powiatu dokonywania wydatków budżetowych własne
144 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 4 zarząd powiatu zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu własne
145 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 5 zarząd powiatu dysponowania rezerwą budżetu powiatu własne
146 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 6 zarząd powiatu blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą własne
147 Ustawa o sporcie 28 1 x x zarząd powiatu udzielanie dotacji celowych klubom sportowym własne
148 Ustawa o sporcie 31 1 x x ogólna kompetencja ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów portowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe własne
149 Ustawa o sporcie 31 2 x x ogólna kompetencja przyznawanie i finansowanie stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym własne
150 Ustawa o sporcie 31 3 x x rada powiatu określanie szczegółowych zasady, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych własne
151 Ustawa o systemie oświaty 5 7 x x zarząd powiatu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
152 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 41b 3 x x ogólna kompetencja Finansowane zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności: przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, informatyzacja zasobu, zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu,  wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wyżej wymienionych, podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..